Vedtægter for KFUM Senioridræt

§1  
 

Foreningens navn er “Kolding KFUM Senioridræt”. 

Stiftet d. 14. april 1993. 

Dens hjemsted er Kolding Kommune.

§2  
 

Foreningens formål er at samle medlemmer, som ønsker at dyrke fællesskabet inden for senioridræt, social samvær o.l. i overensstemmelse med lovene for Kolding KFUM’s Idrætsforening, som senioridræt er en afdeling af.

§3  
 

Foreningen er medlem af KFUM’s Idrætsforbund i Danmark, og er underlagt deres love og bestemmelser.

§4  
 

Som medlemmer optages personer som skal være fyldt 50 år.

 §5  
 

Foreningens kontingent fastsættes for 1 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Den daglige ledelse forestås af en bestyrelse på 5-7 medlemmer. Foreningen tegnes af formanden eller kassereren.

§6  
 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling hvert år i marts med mindst 14 dages varsel ved  opslag i KFUM-Hallen. og med mindst følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning til godkendelse
  3. Revideret regnskab & budget til godkendelse
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 1 bestyrelsessuppleant
  7. Valg af 1 revisor samt 1 revisorsuppleant. (i ulige år).
  8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

Generalforsamlingen vælger formand i ulige år, derudover vælges 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år og 3 i lige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær og kasserer. Valgene gælder for 2 år ad gangen.

Generalforsamlingens beslutning træffes ved simpel flertal. Formanden er afdelingens repræsentant i Kolding KFUMs Idrætsforenings hovedbestyrelse.

§7  
 

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når et flertal i bestyrelsen ønsker det, eller en tredjedel af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet begæring herom. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 14 dage efter begæringens modtagelse og indkaldes som til ordinær generalforsamling, dog med mindst 7 dages varsel.

§9  
 

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§10   
 

Ved opløsning af foreningen tilfalder evt. midler Kolding KFUM’s Idrætsforening.

Vedtaget på generalforsamlingen den 19. marts 2018.